ទាក់ទង

អ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងចូលជាសមាជិក

BBG Headquarters

Doug Boynton
Washington, DC
ទូរសព្ទ: +1.202.203.4165
ទូរសារ: +1.202.203.0000

East Asia and Pacific

Birgit Berg
Bangkok, Thailand
ទូរសព្ទ: +662.255.8772
Mob: +662.205.5707

Western and Central Africa

Kathryn Peterson
Accra, Ghana
ទូរសព្ទ: +233.302.741.457
Mob: +233.24.433.2766

Eastern and Southern Africa

Joyce Ngoh
Johannesburg, S. Africa
ទូរសព្ទ: +27.11.290.3264
Mob: +27.79.111.1631

Latin America

Iscar Blanco
Washington, DC
ទូរសព្ទ: +1 202 382 5960
ទូរសារ: +1.202.203.0000

Eurasia

Adam Gartner
Prague, Czech Republic
ទូរសព្ទ: +420.221.123.773
Mob: +420.602.176.485

RFE/RL

Aleksandar Mandic
Prague, Czech Republic
ទូរសព្ទ: +420.221.122.052

ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស

RFE/RL

Vinohradska 159A
100 00 Prague 10 Czech Republic
ប៉ាណូត្រួតពិនិត្យធំ: +420 221 121 111