ស្ទ្រីមដាយរិចតូរី

ស្ទ្រីមដាយរិចតូរី មានផ្ទុកនូវបញ្ជីនៃស្ទ្រីមផ្សាយផ្ទាល់ 24/7 ទាំងអស់របស់ BBG។

សេវា ស្ទ្រីម ការចែករំលែក/ផ្សព្វផ្សាយ ភាសា

Voice of America Chinese Stream

VOA Chinese 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Chinese

Voice of America Urdu Stream

VOA Urdu 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Urdu

Voice of America Global English Stream

VOA Global English 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL English

Voice of America Afrika English Stream

VOA Afrika Enlish 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL English

Voice of America Dandalin Stream

VOA Dandalin 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Hausa Latin

Radio Svoboda

Radio Svoboda 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Russian

Radio Farda

Radio Farda 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Persian

Azadliq Radiosu

Azadliq Radiosu 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Azeri

Radio Martí

Radio Martí 24x7 Feed

កូដបង្កប់ & ស្ទ្រីម URL Spanish