တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုဖိုင်တွဲဖိုဒါ

တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုဖိုင်တွဲဖိုဒါသည် BBG 24/7 တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုများ စာရင်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု မျှဝေခြင်း ဘာသာစကား

Voice of America Chinese Stream

VOA Chinese 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Chinese

Voice of America Urdu Stream

VOA Urdu 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Urdu

Voice of America Global English Stream

VOA Global English 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ English

Voice of America Afrika English Stream

VOA Afrika Enlish 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ English

Voice of America Dandalin Stream

VOA Dandalin 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Hausa Latin

Radio Svoboda

Radio Svoboda 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Russian

Radio Farda

Radio Farda 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Persian

Azadliq Radiosu

Azadliq Radiosu 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Azeri

Radio Martí

Radio Martí 24x7 Feed

ကုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု URL ကိုထည့်သွင်းပါ Spanish