رهنمای موج

رهنمای امواج حاوی فهرست همهء امواج زندهء 7/24 ادارهء بی.بی.جی (BBG) است.

سرویس موج شریک ساختن زبان

Voice of America Chinese Stream

VOA Chinese 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Chinese

Voice of America Urdu Stream

VOA Urdu 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Urdu

Voice of America Global English Stream

VOA Global English 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج English

Voice of America Afrika English Stream

VOA Afrika Enlish 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج English

Voice of America Dandalin Stream

VOA Dandalin 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Hausa Latin

Radio Svoboda

Radio Svoboda 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Russian

Radio Farda

Radio Farda 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Persian

Azadliq Radiosu

Azadliq Radiosu 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Azeri

Radio Martí

Radio Martí 24x7 Feed

کود جاسازی شده و URL موج Spanish